Февраль 25, 2017

«Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарламаны растау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сәуірдегі №71 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 2 шілдеде № 11534 болып тіркелді

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сәуірдегі №71 қаулысына 1-қосымша

 

            «Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарламаны растау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

            Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

           

Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі

Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:

көрсетілетін қызметті берушіге валюта шарты туралы ақпарат, құжаттар ұсынылған күннен бастап – 7 (жеті) жұмыс күні өткеннен кейін;

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) ақысыз негізде көрсетіледі.

 

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сәйкес валюталық операция туралы немесе шетел банкінде банк шотын ашу туралы хабарламаны ұсынады.

Шет тілінде жасалған құжаттар мемлекеттік тілге немесе орыс тіліне аударылған аудармасымен ұсынылады.

Валюталық операцияларды жасау мән-жайларын нақтылау мақсатында көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушының валюталық операцияларды жүзеге асыруына негіз болатын валюта шартын көрсетілетін қызметті алушыдан талап етуіне жол беріледі. Валюталық операция туралы хабарламаны растау көрсетілетін қызметті алушы талап етілетін құжаттарды ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады.

Берілетін деректердің құпиялылығы мен түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғаныш құралдарымен бірге ақпаратты кепілдікпен жеткізудің тасымалдау жүйесін пайдалана отырып, банктер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратына валюталық операция туралы электрондық тәсілмен хабарлайды.

Заңды (банктерден басқа) және жеке тұлғалар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына валюталық операция туралы немесе шетел банкінде банк шотын ашу туралы орналасқан жері (заңды тұлғалар үшін) не өзінің тұрғылықты тұратын орны (жеке тұлғалар үшін) бойынша хабарлайды.


 

Қосымша     

  «Валюталық операция туралы    
немесе шетелдік банкте банк шотын ашу
 туралы хабарламаны растау»    
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет
 стандартына қосымша     

   Тiркеу куәлiгiн алуға өтiнiш/Валюталық операция туралы немесе шетел банкінде банк шотын ашу туралы хабарлама (керегін сызыңыз)

_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол
болған кезде))
КҰЖЖ коды ________________________ ЖСН __________________________ БСН
_____________________________________________________________________
1. _______жылғы «____» ____ № ___________ валюта шарты
_____________________________________________________________________
(құжаттың атауы)
_____________________________________________________________________
(мақсаты мен мәнi)
2. Валюта шартына қосымша мынадай құжаттар ұсынылды (тiркеу куәлігін
алуға өтiнiш берген кезде толтырылады) ______________________________
_____________________________________________________________________
(құжаттың атауы, нөмiрi, ресiмдеу күнi)

 1. Валюта шартына қатысушы резидент (резиденттер):
  Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған
  кезде)
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  Мекенжайы____________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  ________________________________телефоны_____________________________

Қызмет көрсететін банк (банктер)_____________________________________

 1. Валюта шартына қатысушы резидент емес (резидент еместер):
  Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған
  кезде) ______________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  Заңды тұлғаның уәкiлеттi адамы ______________________________________
  _____________________________________________________________________
  Экономика секторы____________________________________________________
  Заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын елi________
  _____________________________________________________________________
  Мекенжайы, банктiк деректемелерi (болған кезде)______________________
  _____________________________________________________________________
 2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң осы валюта шарты бойынша
  бұрын берілген лицензияларының нөмiрлері_____________________________
  _____________________________________________________________________
  6. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң осы валюта шарты бойынша
  бұрын берілген тiркеу куәлiктерiнiң нөмiрлері________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  7. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң осы валюта шарты бойынша
  бұрын берілген хабарлама куәлiктерiнiң нөмiрлерi_____________________
  _____________________________________________________________________
  8. Мынадай толтырылған бөлiмдер ұсынылды (белгiленсiн):
  ___ 1-бөлiм. Коммерциялық кредиттер және қаржылай қарыздар;
  ___ 2-бөлiм. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен және туынды қаржы
  құралдарымен операциялар;
  ___ 3-бөлiм. Шетел банкiнде банк шотын ашу;
  ___ 4-бөлiм. Капитал қозғалысының басқа да операциялары.

Көрсетілетін қызметті алушының уәкiлеттi тұлғасы:

___________ ______________________________ ________________
(лауазымы) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) (қолы)

20 ___ жылғы «_____» ___________

Мөр орны
(ол болған кезде)

 

 1-бөлiм. Коммерциялық кредиттер және қаржылай қарыздар

 1. Валюта шартының сомасы____________________________________________
  (валюта шартының валютасында цифрлармен және жазумен)
  _____________________________________________________________________
  2. Шарттың валютасы__________________________________________________
  3. ____ жылғы «__» _______ №_______ негіздемелік келiсiм (ол болған
  кезде)
  _____________________________________________________________________
  (құжаттың атауы)
  4. Резидент еместің резидентке қатынасы (белгiленсiн):
  _____ тікелей инвестор
  _____ тiкелей инвестициялау объектiсi
  _____ өзге
 2. Кредиттi пайдаланғаны үшiн сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі жылдық
  _____ пайыз (өзгермелi пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны
  есептеу базасы және маржа мөлшерi көрсетiледi)
  6. Негiзгi борыш бойынша мерзiмi өткен төлемдер үшiн мөлшерлеме:
  мерзiмi өткен әрбiр күн үшін ________________________________________
  өзге (толық жазылсын) _______________________________________________
  7. Iлеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны үшiн комиссия,
  мiндеттемелер және басқа үшiн комиссия)______________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  (кредит, негiзгi борыш және т.б. сомасының пайызы)
  8. Операцияның қысқаша сипаттамасы (төлем бойынша нұсқау, қаражат
  қозғалысының схемасы және басқасы) __________________________________
  _____________________________________________________________________
  9. Агент (оператор, ұйымдастырушы) туралы мәлiметтер (болған кезде):
  Резидент ____________ Резидент емес ___________ (белгiленсiн)
  Заңды тұлғаның атауы ________________________________________________
  Резидент туралы ақпарат: мекенжайы___________________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________ телефоны ______________________________________
  КҰЖЖ коды______________________ ЖСН/БСН______________________________
  Резидент емес туралы ақпарат: тiркелген елi__________________________
  _____________________________________________________________________
  10. Айрықша жағдайлардың болуы (белгiленсiн):
  ____ қарыз алушының ұзартуға құқығы
  ____ қарыз алушының мерзiмiнен бұрын өтеу құқығы
  ____ кредитордың берешектi мерзiмiнен бұрын өтеудi талап ету құқығы
  ____ өзге де (толық жазу)
  _____________________________________________________________________
  11. Осы валюта шарты шеңберiнде қаржыландыратын келiсiмшарттар туралы
  мәлiметтер (банктер және өзге де қаржы институттары өз операциялары
  туралы хабарлаған жағдайда көрсетіледі):
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  11.1. Аппликант (банктiң немесе өзге қаржы институтының
  қаржыландыруды сұрататын клиентi) туралы мәлiметтер:
  Резидент ____________ Резидент емес ___________ (белгiленсiн)
  Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған
  кезде)
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  Резидент туралы ақпарат: мекенжайы___________________________________
  _____________________________________________________________________
  Телефоны ____________________________________________________________
  КҰЖЖ коды______________________ЖСН/БСН ______________________________
  Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның
  тұрғылықты тұратын елi_______________________________________________
  _____________________________________________________________________
  11.2. Қаржыландырылатын келiсiмшарттар туралы мәлiметтер:
  Келiсiмшарттың нөмiрi _____________________________ күні
  Келiсiмшарттың мақсаты мен мәнi______________________________________
  _____________________________________________________________________
  Келiсiмшарттың сомасы ____________________________ валютасы__________
  (валютаның мың бiрлiгi)
  Келiсiмшарттың есептік нөмірі немесе келiсiмшарттың есептік нөмірін
  алу талап етілетін экспортқа немесе импортқа арналған келiсiмшарттар
  үшін мәміле паспортының нөмірі ______________________________________
  _____________________________________________________________________
  11.3. Бенефициар (келiсiмшартқа қатысушы) туралы мәлiметтер:
  Резидент ____________ Резидент емес ___________ (белгіленсін)
  Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған
  кезде)
  _____________________________________________________________________
  Резидент туралы ақпарат: мекенжайы___________________________________
  _____________________________________________________________________
  телефоны_____________________________________________________________
  КҰЖЖ коды ______________________ ЖСН/БСН ____________________________
  Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның
  тұрғылықты тұратын елi ______________________________________________
  11.4. Кредитордың банктi немесе өзге қаржы институтын қаржыландыру
  нысаны (белгiленсiн):
  ___ қаражаттың банктiң немесе өзге қаржы институтының шотына түсуi,
  __ кредитордың бенефициарға төлеуi,
  ___ өзге (талдап жазу)_______________________________________________
 3. Қаражаттың түсу және берешектi өтеу кестесi
  шарт валютасының мың бiрлiгi
Қарыз алушыға кредит
бойынша қаражаттың
түсуi
Қарыз алушының кредитті қызмет көрсетуі бойынша төлемдер
күнi сомасы күнi негiзгi
борышты өтеу
сыйақы
төлеу
А 1 Б 2 3
         
         
         
         
         
         
ЖИЫНТЫҒЫ:   ЖИЫНТЫҒЫ:    
оның iшiнде
өтiнiш берген
күні
  оның iшiнде
өтiнiш берген
күні
   
 1. Ескертпе_________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________

   2-бөлiм. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен операциялар

 1. Операция түрi (белгiленсiн):
  1) ___ шетелге тiкелей инвестициялар,
  2) ___ Қазақстан Республикасына тiкелей инвестициялар,
  3) ___ резиденттердiң резидент емес эмитенттердiң акцияларын (тiкелей
  инвестицияларды қоспағанда) сатып алуы,
  4) ___ резидент еместердiң резидент эмитенттердiң акцияларын (тiкелей
  инвестицияларды қоспағанда) сатып алуы,
  5) ___ резиденттердiң резидент емес эмитенттердiң өзге бағалы
  қағаздарын және резидент еместердiң инвестициялық қорларының пайларын
  сатып алуы,
  6) ___ резидент еместердiң резидент эмитенттердiң өзге бағалы
  қағаздарын және резиденттердiң инвестициялық қорларының пайларын
  сатып алуы,
  7) ___ резиденттердiң резидент еместердiң капиталына қатысуды
  қамтамасыз ету мақсатында салымдар енгiзуi (тiкелей инвестицияларды
  қоспағанда),
  8) ___ резидент еместердiң резиденттердiң капиталына қатысуды
  қамтамасыз ету мақсатында салым енгiзуi (тiкелей инвестицияларды
  қоспағанда),
  9) ___ резидент емес эмитенттердiң Қазақстан Республикасының
  заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарын орналастыру,
  10) ___ резидент эмитенттердiң басқа мемлекеттердің заңнамасына
  сәйкес және солардың аумағында шығарылған бағалы қағаздарын
  орналастыру,
  11) ___ қазақстандық депозитарлық қолхаттарды орналастыру,
  12) ___ резидент эмитенттердiң бағалы қағаздарына депозитарлық
  қолхаттарды орналастыру,
  13) ___ туынды қаржы құралдарымен операциялар.
 2. Инвестор туралы мәлiметтер (егер көрсетілетін қызметті алушы
  инвестор болып табылса, толтырылмайды):
  Резидент _____________ Резидент емес________ (белгiленсiн)
  Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған
  кезде)
  _____________________________________________________________________
  Резидент туралы ақпарат: мекенжайы___________________________________
  _____________________________________________________________________
  телефоны ____________________________________________________________
  КҰЖЖ коды____________________ЖСН/БСН ________________________________
  Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның
  тұрғылықты тұратын елi ______________________________________________
  _____________________________________________________________________
  Резидент еместiң экономика секторы___________________________________
  3. Сатушы туралы мәлiметтер (егер көрсетілетін қызметті алушы сатушы
  болып табылса, толтырылмайды):
  Резидент__________ Резидент емес _________(белгiленсiн)
  Заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған
  кезде)
  _____________________________________________________________________
  Резидент туралы ақпарат: мекенжайы___________________________________
  _____________________________________________________________________
  телефоны ____________________________________________________________
  КҰЖЖ коды___________________ЖСН/БСН__________________________________
  Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның
  тұрғылықты тұратын елi ______________________________________________
  _____________________________________________________________________
  Резидент еместiң экономика секторы___________________________________
  4. Валюта шарты туралы мәлiметтер:
  Валюта шартының сомасы_______________________________________________
  _____________________________________________________________________
  (валюта шартының валютасында цифрлармен және жазумен)
  Валюта шартының валютасы_____________________________________________
  Мерзiмi өткен төлемдер үшiн мөлшерлеме: мерзiмi өткен әрбiр күн үшiн
  ______
  Iлеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны үшiн комиссия,
  мiндеттемелер және басқа үшiн комиссия)______________________________
  (талдап жазу)________________________________________________________

Өтiнiш берiлген күнi валюта шарты бойынша берілген қаражат:

Жiберушi Бенефициар Күнi Сомасы, валюта шарты валютасының мың бiрлiгi
       
       

Операцияның қысқаша сипаттамасы (төлем жөніндегі нұсқаулық, қаражат
қозғалысының схемасы және басқа) ____________________________________
_____________________________________________________________________
5. Инвестициялау объектiсi туралы мәлiметтер (егер көрсетілетін
қызметті алушы инвестициялау объектiсi болып табылса, толтырылмайды):
Резидент _______ Резидент емес _______ (белгiленсiн)
Атауы________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Резидент туралы ақпарат: мекенжайы (облыс, қала) ____________________
КҰЖЖ коды _______________________ ЖСН/БСН ___________________________
Резидент емес туралы ақпарат: тiркелген елi _________________________
Резидент еместiң экономика секторы __________________________________
6. Инвестициялау объектiсiнiң капиталы (операциялар дауыс беретін
акциялармен немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерiмен жүзеге
асырылған жағдайда толтырылады):

Атауы Валюта шарты
бойынша операция жүргiзгенге дейiн
Валюта шарты
бойынша операция
жүргiзiлгеннен кейiн
сомасы валютасы сомасы валютасы
1. Құрылтай құжаттарына сәйкес құндық көрсеткіштегі жарғылық капитал, құрылтай құжаттары бойынша валютаның мың бiрлiгi        
2. Қаржылық есептiлiкке сәйкес жарғылық капитал, қаржылық есептiлiк валютасының мың бiрлiгi        
3. Инвестициялау объектiсiнiң капиталы, құндық көрсеткіштегі пайлар, валютаның мың бiрлiгi        
3.1. оның iшiнде инвесторлар бойынша        
           
           
           
4. Инвестордың (инвесторлардың) инвестициялау объектiсi капиталындағы үлесi, қатысушылар дауыстарының немесе дауыс берушi акциялардың пайызымен    
4.1. оның iшiнде инвесторлар бойынша    
       
       
       
 1. Инвестициялау объектiсiнiң акциялары туралы ақпарат (дауыс берушi
  акциялармен операцияларды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):
Атауы Валюта шарты бойынша операция жүргiзгенге дейiн Валюта шарты бойынша операция жүргізгеннен кейiн
жай артықшылық берілген жай артықшылық берілген
1. Жарияланған акциялардың саны, дана        
2. Төленген акциялардың саны, дана        
2.1. оның iшiнде дауыс беретін        
3. Инвесторға (инвесторларға) тиесiлi дауыс беретін акциялардың саны, дана        
3.1. оның iшiнде инвесторлар бойынша        
           
           
 1. Инвестор (инвесторлар) валюта шарты бойынша сатып алатын
  инвестициялау объектiсiнiң акциялары туралы ақпарат:
Акцияның түрi (жай/артықшылық берілген, дауыс беру құқығы бар/құқығы жоқ) Халықаралық сәйкестендiру
нөмiрi (ISIN) не ұлттық
сәйкестендiру нөмiрi (ҰСН)
Бiр бағалы қағаздың номиналдық құны немесе орналастыру бағасы (валюта бiрлiгi) Шығарылым (орналастыру) валютасы
       
       
       
 1. Шығарылымды қоса алғанда, инвестор (инвесторлар) сатып алатын
  борыштық бағалы қағаздар немесе инвестициялық қорлардың пайлары
  туралы мәлiметтер:
  ISIN/ҰСН_____________________________________________________________
  Бағалы қағаздардың саны _________________________________________дана
  Бiр бағалы қағаздың номиналдық құны ___________________валюта бiрлiгi
  Шығару валютасы _____________________________________________________
  9.1. борыштық бағалы қағаздар үшiн
  Шығарылған күнi ____________________ Өтелген күнi ___________________
  Купондық мөлшерлеме жылдық __________________________________ пайыз
  (өзгермелi пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оның есептеу базасы
  және маржа мөлшерi көрсетiледi)
  Купондар төлеу кезеңдiлiгi мен күнi _________________________________
  _____________________________________________________________________
  9.2. инвестициялық қордың пайлары үшiн
  Қордың түрi (акционерлiк, пайлық, ашық, жабық, аралық, өзге
  (көрсетiлсiн))
  _____________________________________________________________________
  Басқарушы компания __________________________________________________
  (атауы, елі)
  10. Депозитарлық қолхаттар туралы мәлiметтер:
  Депозитарлық қолхаттың ISIN/ҰСН _____________________________________
  Шығару күнi _________________________________________________________
  Депозитарлық қолхаттың саны: операция жүргiзгенге дейiн _______ дана,
  операция жүргiзгеннен кейiн _________ дана.
  Депозитарлық қолхат пен базалық актив бiрлiктерiнiң арақатынасы:
  _____________ дана депозитарлық қолхат = _____________ дана базалық
  актив
  10.1. Депозитарлық қолхаттардың базалық активтерi туралы мәлiметтер:
  Бағалы қағаздың түрi:________акциялар, _________ облигациялар
  (көрсетiлсiн)
  Депозитарлық қолхаттарға ауыстырылған базалық актив бiрлiктерiнiң
  саны:
  операция жүргiзгенге дейiн ______ дана, операция жүргiзгеннен кейiн
  _______ дана.
  10.2. Депозитарлық қолхат эмитентi:
  Резидент ________Резидент емес ________(белгiленсiн)
  Атауы________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  Резидент емес туралы ақпарат: тiркелген елі _________________________
  _____________________________________________________________________
  Резидент еместiң экономика секторы __________________________________
  11. Туынды қаржы құралдары туралы мәлiметтер:
  Туынды қаржы құралының түрi (көрсетiлсiн):
  ___ опцион, ___ форвард, ___ фьючерс, ____өзге (талдап жазылсын)_____
  _____________________________________________________________________
  Туынды қаржы құралының базалық активiнiң атауы
  _____________________________________________________________________
  12. Ескертпе ________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________

   3-бөлiм. Шетел банкiнде банк (оның ішінде жинақ) шотын ашу

 1. Шетел банкi_______________________________________________________
  (атауы, мекенжайы, SWIFT коды және басқа да банктiк деректемелерi)
  _____________________________________________________________________
  2. Банк шотының валютасы_____________________________________________
  3. Банк шотының нөмірі ______________________________________________
  4. Банк шотының түрі (белгiленсiн):
  ____ резиденттiң ағымдағы шоты,
  ____ резидент филиалының (өкiлдiгiнiң) ағымдағы шоты,
  ____ резиденттiң салымы,
  ____ өзгесі (талдап жазылсын) _______________________________________
  _____________________________________________________________________
 2. Резидент филиалының (өкiлдiгiнiң) орналасқан жерi_________________
  _____________________________________________________________________
  (елi, мекенжайы)
  6. Ескертпе _________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________

   4-бөлiм. Капитал қозғалысының басқа операциялары

 1. Операция түрi (белгiленсiн):
  _____ жылжымайтын мүлiкке меншiк құқығын сатып алу
  _____ зияткерлiк меншiк объектiлерiне айрықша құқықты толық сатып алу
  _____ бiрлескен қызметке қатысушының мiндеттемелерiн орындау
  _____ ақшаны және өзге де мүлiктi сенiмгерлiк басқаруға беру
 2. Валюта шарты туралы мәлiметтер:
  Валюта шартының сомасы_______________________________________________
  _____________________________________________________________________
  (валюта шартының валютасында цифрлармен және жазумен)
  Валюта шартының валютасы_____________________________________________
  Қаражатты (болған кезде) пайдалану үшiн сыйақы мөлшерлемесі
  (мүддесі):
  жылдық ____________________________________________________________ %
  (өзгермелi пайыздық мөлшерлемесі болған жағдайда оны есептеу базасы
  және маржа мөлшерi көрсетiледi)
  Iлеспе төлемдер (болған кезде)_______________________________________
  _____________________________________________________________________
  (талдап жазылсын)
  Операцияның қысқаша сипаттамасы (төлем жөніндегі нұсқаулық,
  қаражаттың қозғалу схемасы және басқа) ______________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  3. Объект туралы мәлiметтер:
  3.1. жылжымайтын мүлiк: _____________________________________________
  (елi, мекенжайы)
  3.2. зияткерлiк меншiк объектiсi_____________________________________
  (объектiнiң қысқаша сипаттамасы)
  3.3. бiрлескен қызмет _______________________________________________
  _____________________________________________________________________
  (жобаның қысқаша сипаттамасы)
  3.4. сенiмгерлiк басқару ____________________________________________
  _____________________________________________________________________
  (мақсаттың қысқаша сипаттамасы)
  4. Ескертпе _________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________

Қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаулар

1-4-бөлiмдер тiркеу куәлігін алуға арналған өтiнiшті беру кезінде, тиiстi валюталық операция немесе шетел банкіндегі банк шоты туралы хабарлама беру кезiнде толтырылады. Толтырылмаған бөлiмдер ұсынылмайды.
Егер валюта шартының бiр тарапы ретiнде резиденттер және сол сияқты резидент еместер болса, валюта шартының сомасы резидент және резидент еместер арасындағы өзара мiндеттемелер бөлiгiнде ғана көрсетіледі.
Экономика секторы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1011 тіркелген, Ұлттық Банк Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы № 388 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға сәйкес мәліметтер ұсыну қағидаларына сәйкес толтырылады.
«Ескертпе» деген жолда егер валюта шартының сомасы тiркелмесе, валюта шарты сомасының пайда болу тәсiлiн (тәртiбiн) қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушы тiркеу куәлiгiнде/хабарлама туралы куәлiкте көрсету қажеттi деп санайтын шарттың талаптары көрсетіледі.

   1-бөлiмде

3-тармақта жекелеген мәмiлелердi, оның iшiнде тiркеуге/хабарлауға жататын валюта шартын кредиттеудiң негіздемелік талаптарын айқындайтын негіздемелік келiсiм (бас келiсiм, кредиттiк желi және т.б.) көрсетiледi.
«Қаражаттың түсу және берешектi өтеу кестесi» деген 10-тармақта резидентке қаражаттың түсуi және оның валюта шарты бойынша берешектi өтеуi (резидент еместер резиденттерге берген қаржылай қарыздар мен кредиттер болған жағдайда) туралы, сондай-ақ резидент емеске қаражаттың келіп түсуi және оның шарт валютасындағы берешектi өтеуi (резиденттер резидент еместерге берген қаржылай қарыздар мен кредиттер болған жағдайда) туралы ақпарат көрсетіледі.
А бағанында қаражаттың ақшалай нысанда және сол сияқты тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нысанында түсуiнiң нақты және/немесе болжамды (болашақтағы) күнi, ал 1-бағанда түсiмдер сомасы көрсетiледi. Егер шарт сомасы көрсетілмесе, онда 1-бағанда қаражаттың нақты түскендігі туралы ақпарат қана көрсетіледі.
Берешекке қызмет көрсету бойынша төлемдер (ақшалай және сол сияқты өзге нысандардағы) туралы ақпарат Б, 2, 3-бағандарда көрсетіледі. Б бағанында төлем жүргiзудiң нақты және (немесе) болжамды (болашақтағы) күнi көрсетіледі. 2 және 3-бағандарда тиiсiнше негiзгi борышты өтеу және сыйақы төлеу көрсетіледі. Егер валюта шартында өзгеше белгіленбесе, өзгермелi пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда сыйақы төлеудiң болжамды сомасы өтiнiш (хабарлама) беру күнiндегі база мәнiне қарай есептеледi.
Резидент немесе резидент емес аванстық төлемдер жүргiзген жағдайда төлем жүргiзудiң тиiстi күнiн және соманы Б және 2 бағандарында көрсету керек.
1 және 2-бағандардағы жиынтық сомалар өзара сәйкес келуге тиiс және шарт сомасына немесе, егер шарт сомасы келісілмесе, өтiнiш беру күнi нақты түскен қаражат сомасына тең болуы керек.
Тiркеу үшін өтініш берілген сәтке дейiн (хабарламамен бірге) жүргiзiлген валюталық операциялардың жалпы сомасы «оның iшiнде өтiнiш беру күнi» жолының тиiстi бағандарында көрсетiледi.
Ұзарту үшін опцион болған кезде Б бағанында негiзгi шартта белгiленген өтеу мерзiмi көрсетiледi.
Егер сақтандыру сыйлықақысының сомасы негізгі борыштың бөлігі ретінде танылса, онда 1-тармақта валюта шартының сомасы сақтандыру сыйлықақысының сомасы ескеріле отырып көрсетіледі, ал қаражаттың түсу және берешектi өтеу кестенің 10-тармағында жалпы сомаға жасалады.

   2-бөлiмде

Дауыс беретін акциялармен операциялар жүзеге асырылған жағдайда 2-8-тармақтар толтырылады.
Қатысушылардың дауыстарымен операциялар жүзеге асырылған жағдайда 2-6-тармақтар толтырылады.
Дауыс беру құқығы жоқ акциялармен операциялар жүзеге асырылған жағдайда 2-5 және 8-тармақтар толтырылады.
Резиденттер/резидент еместер резидент еместер/резидент эмитенттердiң өзге бағалы қағаздарын және резидент еместер/резидент инвестициялық қорларының пайларын сатып алған жағдайда 2-5, 9-тармақтар толтырылады.
Резидент емес эмитенттердiң Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздары, резидент эмитенттердiң басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес және солардың аумағында шығарылған бағалы қағаздары орналастырылған жағдайда 2-5, 9 және 9.1-тармақтар толтырылады.
Қазақстандық депозитарлық қолхаттар және резидент эмитенттердiң бағалы қағаздарына депозитарлық қолхаттар орналастырылған жағдайда 2-5, 8 (егер депозитарлық қолхаттардың базалық активі акция болып табылса), 9 (егер депозитарлық қолхаттардың базалық активі өзге бағалы қағаздар болып табылса) және 10-тармақтар толтырылады.
Туынды қаржы құралдарымен операциялар жүзеге асырылған жағдайда 4 және 11-тармақтар, ал егер базалық актив бағалы қағаз болып табылса, 5-10-тармақтар толтырылады.

 1. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
  13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.
  14. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.